สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2566

 

 

 

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมีวาระการประชุมและหารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ปี 2566 – 2568 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รวมทั้ง ได้ให้สมาชิกฯ ร่วมกันจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มเติม ตามกรอบทิศทางการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ปี 2567 – 2569 ในการขับเคลื่อนภารกิจ 3 ด้าน (3S) ได้แก่ Sustainability การขับเคลื่อนงานตามนโยบายภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล Synergy การยกระดับความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ Strong การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 

 

Visitors: 10,151,114