ธอส. ร่วมมือ องค์การสะพานปลา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง ในชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ องค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ (Life & Learn Literacy) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของชาวประมงให้ดีและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเอง พร้อมกับเพิ่มโอกาสให้กับเจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องประมงมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. – อสป. (องค์การสะพานปลา) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 เพียง MRR-4.40% (1.75%) ต่อปี

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และองค์การสะพานปลา(อสป.) ประจำปี 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของชาวประมงให้ดีและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเอง ธอส. และ อสป. นำโดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ (Life & Learn Literacy) แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จากการค้าขายทรัพยากรสัตว์น้ำ
และอาหารทะเลแปรรูปและมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2565) ซึ่ง ธอส. และ อสป. กำหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ ชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งชุมชนคลองอีเล็ต เป็นชุมชนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรสัตว์น้ำที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเรือประมงพื้นบ้าน และยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย โดยมีกลุ่มชาวประมงในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 120 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทั้งในด้านการส่งเสริมวินัยทางการเงินด้วยเครื่องมือ Financial Literacy Toolkit การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำประมงให้มีรายได้สูงขึ้น ด้วย เครื่องมือ Fishery Literacy จึงเกิดเป็น New Business Model เพิ่มช่องทางการขายผ่าน E-Marketplace เพื่อขยายตลาดเพื่อจำหน่ายอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล ขยายฐานลูกค้า และการนำรายได้ที่ได้มาจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. ซึ่งในปัจจุบันธนาคารได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. – อสป. (องค์การสะพานปลา) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องประมงมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 เพียง MRR-4.40% (1.75%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150%) ให้กู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ครอบคลุม


วัตถุประสงค์หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น(รีไฟแนนซ์)
ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และอนุมัติทำนิติกรรมได้แล้วภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ

 

ทั้งนี้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ
ทำให้คนไทยมีบ้านและตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี ธนาคารสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเติบโตอย่างยั่งยืน   

 

 

 

 

Visitors: 9,671,492