การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่ง ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น’สู่ผู้นำด้านบริการพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคครบวงจร

 

61 ปี PEA เดินหน้าสู่การไฟฟ้ายุคดิจิทัล เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยถึงนโยบายของ PEA ที่จะมุ่งไปสู่การเป็น การไฟฟ้าดิจิทัล (PEA Digital Transformation) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในระบบจาหน่ายไฟฟ้า การเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น การพัฒนาธุรกิจใหม่ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 

PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ภายใต้แนวทาง “เติบโตพร้อมพันธมิตร สานต่อภารกิจหลัก ผลักดันด้วยเทคโนโลยี” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดการหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง RE (Renewable Energy) ซึ่งจะเป็นการสร้างประสิทธิภาพในระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือที่จะเติบโตไปพร้อมกันกับพันธมิตรของ PEA โดยที่ผ่านมา PEA สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและพัฒนาแพลตฟอร์ม PEA VOLTA Application รองรับการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมขยายสถานีบริการ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

สำหรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ที่ในอนาคตโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป และการเปิดเสรีในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น รวมไปถึง Disruptive Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของ PEA ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการปรับตัวเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ PEA ได้ต่อไป

PEA จึงได้ผลักดันการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีมาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย PEA Smart Plus Application เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการขอมิเตอร์ ขอใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ตรวจสอบประวัติค่าไฟฟ้าย้อนหลัง รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/e-Tax Invoice) และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ซึ่งในอนาคต PEA Smart Plus จะพัฒนาให้มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกประเภทบริการ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และจะยกระดับการส่งจ่ายไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยระบบดิจิทัล เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้า (Strong Grid & Smart Grid) เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% พร้อมกันนี้ยังนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทางาน เช่น Big Data Blockchain IoT 5G เป็นต้น

นอกจากภารกิจหลักที่สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้ว PEA ยังมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนให้ทุกตำบลมีช่างไฟฟ้าที่ถูกกฎหมาย ได้มาตรฐาน ชุมชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงต่อไป โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1-2 กิโลเมตร โดย PEA รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการนาสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าในพื้นที่ที่กำหนดตามเส้นทางวิกฤต 1,240 เส้นทาง เส้นทางส่วนใหญ่เป็นสายสื่อสารในเส้นทางย่านธุรกิจการค้า เทศบาล สถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

Visitors: 10,114,580